VIETNAMESE LYRICS

Này thanh niên ơi! Đứng lên đáp lời sông núi.
Đồng lòng cùng đi đi đi mở đường khai lối.
Vì non sông nước xưa truyền muôn năm chớ quên.
Nào anh em Bắc Nam cùng nhau ta kết đoàn.
Hồn thanh xuân như gương trong sang.
Đừng tiếc máu nóng tài xỉn ráng.
Thời khó thế khó khó làm yếu ta.
Dầu muôn chông gai vững lòng chi sá.
Đường mới kiếp phóng mắt nhìn xa bốn phương.
Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường.
Thanh niên ơi! Ta quyết đi đến cùng.
Thanh niên ơi! Ta nguyền đem hết lòng.
Tiến lên, đồng tiến, vẻ vang đời sống.
Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng.

---

ENGLISH TRANSLATION

Youth of Vietnam, arise! And at our Country's call
Single in heart let us open the way; let us keep in mind
Our millenary history. From North to South, brothers,
Let us unite. Our young hearts are crystal pure;
Unsparing of our ardent blood, let our efforts increase.
No danger, no obstacle can hold us back.
Despite a thousand trials our courage is unshaken.
On this new road our eyes embrace the horizon,
Our soaring youthful spirit is undauntable.
Youth of Vietnam, to the very end! this we resolve.
To give ourselves completely, this we vow.
Forward together for a glorious life,
Remember we are the sons of the Lac-Hong.